Over ons

Ontstaan

Vzw Berkenhof werd op 07 september 1976 opgericht op initiatief van enkele ouders van kinderen met een mentale beperking. Het doel was opvang en begeleiding te voorzien voor volwassen personen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel gecombineerd met een fysieke beperking, binnen de regio noord-west-Limburg. Nu nog vormen ouders en familieleden een belangrijke schakel in de organisatie van vzw Berkenhof. Sinds 1 januari 2017 is Berkenhof een Vergunde Zorgaanbieder.

Missie en visie

Vzw Berkenhof biedt professionele ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en dit in een warme omgeving.

Deze ondersteuning situeert zich op het vlak van wonen, dagbesteding en vrije tijd. We vertrekken vanuit de individuele behoeften en noden, wensen en verwachtingen van de persoon met een beperking.

Om deze missie waar te maken vertrekken we vanuit volgende uitgangspunten:

Recht op volwaardig burgerschap

We zien personen met een beperking als volwaardige burgers die hun plaats in de samenleving kunnen innemen met gelijke rechten en plichten, met evenveel kansen als andere burgers om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kennen.

Recht op kwaliteit van bestaan

Het doel van alle ondersteuning die we bieden is het voortdurend optimaliseren van de kwaliteit van het bestaan van onze zorggebruikers. Onder ‘kwaliteit van bestaan’ verstaan wij dat de persoon met een beperking zelf vorm en inhoud kan geven aan zijn leven. Deze kwaliteit van bestaan streven we na op 8 levensdomeinen (Schalock): het emotioneel welbevinden, het materieel welbevinden, het lichamelijk welbevinden, persoonlijke relaties, de persoonlijke ontwikkeling, zelfbeschikking, sociale inclusie en rechten.

Recht op bestaan als persoon met een beperking

We gaan ervan uit dat elke persoon met een beperking, net als iedereen, een rijkdom aan talenten en mogelijkheden in zich heeft.  Wij willen hem/haar bijstaan in zijn proces tot zelfverwezenlijking en uitbouw van een eigen identiteit.

Recht op medezeggenschap

We luisteren naar wat de zorggebruiker en zijn/haar netwerk ons vertellen. Ook sporen we hen aan om hun mening over diverse onderwerpen aan ons kenbaar te maken. De persoon met een beperking en zijn familie zijn mee sturende partij in de ondersteuning die wij bieden. We werken m.a.w. vraaggestuurd en gaan actief aan de slag met de vragen van de zorggebruiker en zijn netwerk en passen ons aanbod hierop aan.

Recht op deskundige en hoogkwalitatieve zorg

Al onze medewerkers scholen zich permanent bij (vorming, literatuur, informatieve websites,…) zodat de ondersteuning van onze zorggebruikers afgestemd is op hedendaagse inzichten en continu wordt bijgestuurd.

Onze ondersteuning vertrekt vanuit volgende waarden:

Betrokkenheid

We zijn er voor onze zorggebruiker en zijn omgeving.

Flexibiliteit

We willen ons voortdurend aanpassen aan wijzigende zorgvragen, situaties en omgevingsnoden.  Daarbij zoeken we creatief naar het best mogelijke antwoord op de (individuele) zorgvraag.

Kwaliteit

We werken vanuit een gefundeerde, professionele aanpak die mee evolueert met nieuwe inzichten in de zorg.

Respect

We respecteren alle zorggebruikers met hun specifieke eigenheden, mogelijkheden en beperkingen op alle levensdomeinen. Integriteit

We voeren onze ondersteuning zo zorgvuldig en betrouwbaar mogelijk uit.

Samenwerking

We werken samen met onze collega’s, externe diensten en organisaties aan gemeenschappelijke doelstellingen.

Organisatiestructuur

Raad van bestuur

Voorzitter: Dhr. Kox Nestor Ondervoorzitter: Dhr. Maes Ronny Secretaris: Mevr. Caels Carine Penningmeester: Dhr. Leys Bert Bestuursleden: Dhr. Maas Phil, Dhr. Knapen Patrick, Dhr. Nulens Jos, Dhr. Van Bael André

Gebruikersraad

Mevr. Antonissen-Raeves (voorzitter) Dhr. Kaerts (afgevaardigde klachtencommissie) Dhr. Quanten (afgevaardigde Raad van Bestuur) Dhr. Hermans Mevr. Janssen-Engelen Dhr. Smeyers Dhr. Knapen Mevr. Cuyvers-Timmers

 

Jaarverslag